Да помогнем на ЧОВЕКА(homo sapiens), да заслужи званието ЧОВЕЧЕН(homo humanus).

 Професор д-р Петкан Проданов е носител на научните степени : Philosophy doctor и Доктор на медицинските науки. За открита нова кръвна група в Чехословакия му е връчено най-високото научно отличие, което една страна присъжда на чужденец : Почетен доктор “Doctor honoris causa”. Многобройните му трудове публикувани в авторитетни международни списания, цитирани в учебници и монографии, както поканите да председателства европейски и световни медицински форуми, дадоха основание на Американския биографичен институт ABI до го номинира за Изтъкната личност на столетието и удостоява със Златен медал за България. Наред с научната си работа, като ръководител на Център по трансфузионна хеметология, председател на Експертен съвет по трансфузионна хематология при МНЗ и Почетен кръводарител на Р.България, той посвещава практическата си дейност на високо хуманитарното движение за доброволно безвъзмездно кръводаряване и на борбата срещу антихуманната търговия с кръв.

Предлагаме Ви да видите документалния филм на Славян Костов, посветен на бележития учен.

Световноизвестен учен, откривател на два нови кръвногрупови варианта, почетен гражданин на Хасково, номиниран от Американския биографичен институт за „личност на 21-то столетие“, учредител на кръводарителски фонд за взаимопомощ.

Petkan ProdanovЗаради безценния си принос в медицината и своята общественополезна дейност професор Петкан Проданов е смятан от мнозина за наследник на видния хасковлия професор д-р Асен Златаров.
Десетки са публикациите на проф. Проданов в научни издания в САЩ, Европа и Австралия, на неговите трудове в областта на трансфузионната хематология се позовават най-престижните специализирани списания и учебници по света.
За признанието на световната медицинска общност говорят поканите към българския специалист да председателства редица форуми в чужбина, както и обявяването му за „доктор хонорис кауза“ в Чехословакия. Именно там учения открива нов кръвно групов вариант, в чието название слага буквата „Н“ – началната буква на Хасково на латиница.
Професор Петкан Проданов развива забележителна дейност и като преподавател в местния Медицински колеж и директор на Центъра по кръводаряване в Хасково. Сам дългогодишен кръводарител, той става инициатор и учредител на кръводарителски фонд за взаимопомощ, благодарение на който в случай на нужда всеки здрав пациент може да осигури за себе си и близките си животоспасяваща течност.
Председател на асоциация “Доброволно безвъзмездно кръводаряване и кръвопреливане”, номиниран за „личност на 21 век“ и „лекар на 2003-та година“ през 2006-та професор Проданов получава още едно заслужено признание – с решение на Общинския съвет тържествено е удостоен със званието „почетен гражданин на Хасково“.

Искане на авторски коли

Публикации в пресата

Библиографска справка

01. Zmeny antigenov krvnych suupin pri leukozach
02. Kvantitativne aspekty skupinoveho swstemu ABO. Kandidatska praca.University. „J.Komensky“. Bratislava. 1968
03. A New Variant in the ABO Blood Group Sistem: Bh. Vox Sanguinis, 16:449-456, 1969
04. Variant OA1h Vnitrny lekarstvy, 15, 696-700. Bratislava, 1969
05. Etude quantitative du systeme de groupes sanguins ABO.I. Etude quantitative des antigens A1,A1,A2,B normaux et des types d’interaction entre eux. Nouvelle Revue Francaise d’Hemtologie, I, 19-30, 1970.
06. Etude quantitative du system des groupes sanguins ABO. II. Parametres quantittifs de certaines categories faibles des com plexes agglutinigenes A et B et des phenotypes OHm, AHm et aHmb. Nouvelle Revue Francaise d’Hematologie, 1, 31-40, 1970.
07. Beubahtungen uber Varianten des Blutgruppensystem ABO. IV. Weitere Beobachtungen der Variante AHm, Blut, XXI, 168-176, 1970
08. Qualitative und Quantitative Untersuchungen bei der Blutuntergruppe Ael. Folia Haematologica, 96,3-4, 380-385, 1971.
09. Gene Interactions of AB Phenotypic Level. Biblioteca Haematologica, 38, 148-150, Karger, Basel, 1971
10. Подгрупа крови Ах и възможньie ошибки при ее определение. Проблемьi гематологии и переливания крови, 5,6, 718-726,  1971.
11. Dalsie pozorovania variantu AHm. Bratislavske lekarske listy. 5,6, 718-726,  1971.
12. A New Variant of blood groop system ABO(H): A1H. II Meeting of the Afro-European Division of the Iinternational Society of Haematology, 1973, Abstracts, 2, 322.
13. Qvantitative vysetrenia ABO(H) antigenov novorodencov. Transfuse, 1, 105, 1974.
14. Quantity of Serum Immunoglobulins IgG, IgA and IgM in Bulgarian Blood Donors. Folia Haematologica, 104, 3:436, 1977.
15. A Study of H-exceses Variants A1 and Aint among the Bulgarian Population. Haematologia, 11 (1-2), 139-147, 1977.
16. Quantitative Untersuchungen des ABO-Blutgruppensystems. Quantitive Veranderungen dor Aglutitat der Antigene A,B und H in Beziehung zum Alter der Probanden. Folia Haematologica, 104, 3:436, 1977.
17. Rodina s dominantnym typom dedicnosti deficitnich H variantov. Vnitrni lekarstvy, 23, 8:733-739, 1977.
18. Etude des variants H-deficitaires dans la population Bulgarie. Revue Francaise de Transfusion et d’lmmunohaematologie XXI-5, 1093-1101, 1978.
19. Axh Variant of Ah in a Bulgarian Family. Vox Sanguinis, 34, 3, 162-163, 1978.
20. Incidence of ABO(H) Blood group Variants among the Bulgarian Population. Folia Haematologica, 105, 6, 835-840, 1978.
21. Слабьie варианти A-агглютиногенного комплекса. Проблемьi гематологии и переливания крови, 3, 42-45, 1978.
22. Etude quantitative des antigens ABH dans la salive des nouveau-nes et des adultes. Revue Francaise de Transfusion et Immunohematologie, XXII, 4,387-397, 1979.
23. Incidence of HBs Antigen among Blood Donors and Hospital Staff. ISBT, Abstract, 47, 1979.
24. A Study of Human-Type ABH Antigens on Erythrocytes and in Saliva of Sheep. Folia Haematologica, 107,2,299-304, 1980.
25. A New anti-H Lectin. Folia Haemotologica, 107,2,299-304, 1980.
26. К вопросу бьiявления и идентификация антител. Проблемьi гематогии и перелирания крoви,XXV, 4,54-56, 1980.
27. Количественьiй ингибиционньiй метод для исследования антигенов АВН в cлюневьie вьiделениях. Лабораторное дело, 437-438, 1980.
28. Aberrant Secretors in Donors and Patients with Doudenal Ulcer. Folia Haematologica, 109, 4,664-671, 1982.
29. A New anti-B Lectin from Zea Mays Eventa. Folia Haematologica, III,1,84-85,  1984.
30. Comparative Quantitative Investigation of A1,B and Rh0(D). Erythrocyte Antigens in New-Borns and Adults. Biomedica Biochimica Acta, 43,3,59-60,  1984.
31. Serological and Genetical Studies of Phenotypes Ax. ISBT, Abstracts, 46,  1985.
32. Discrepancies in Expretion of Membrane-bound Weak A B H Erythrocyte Antigens. Biomedica Biochimica Acta, 44, 64-66,  1987
33. Метод за колияествено определяне на инхибиторния капацитет на водноразтворимите груповоспецифияни АВН антигени. Авторско свидетелство за изобретение No 43998/1980.

Цитиране на трудовете в учебници и монографии

01. Race R.R., Sanger R./ Blood Groop in Man / Blackwell Scientific Publication. Oxford, London, Edinburgh, Melburne/ Sixth Edition, 1975 (p.p.85,87)
02. Mollison P.L./ Blood Transfusion in Clinical Medicine/ Blackwell Scientific Publications. Oxford, London, Edinburgh, Melborne, 1978 (p.p.244,747)
03. Hrubisko M. Dobry E./ Zaklady hemoterapie/ Vydavatelstvo Osveta, 1974 (p.p. 464,474,486)

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми дами и господа.
В страната се шири дезинформация, че кръводаряването  е безвъзмездно, изследванията на кръвта достатъчни, а нуждаещите се задължават ултимативно да си я  осигуряват. 
         Отделенията извършващи преливане на кръв, поради недостиг се принудиха да налагат тази система, с което се превърнаха в  двигател на кръводаряването и поеха отговорности в разрез с елементарните демократични изисквания.
         В резултат на създадения хаос, гражданите изпаднали в драматични ситуации  се прехвърлят подобно на „футболни топки“ от град на град в зависимост от  това къде се извършва лечението на техните близки, което с основание предизвиква недоволство и възмущение.
            Всичко това несъмнено налага преустройство на съществуващата система, която не винаги задоволява нуждите на здравеопазването базирана в повечето от случаите на антихуманната търговия с човешка кръв.
           В желанието си да потърсим изход от неблагоприятната ситуация,  сдружението ни  след критичен анализ, учреди и апробира успешно Кръводарителски инвестиционен фонд за взаимопомощ под девиза „Дарявам днес за да ми помогнат утре“ и авангардно движение „Сърцати братя и сестри“ за възпитание на младежите в човеколюбие,  отразени лаконично в уводната част на  книгата „Истината и само истината“.
          Предоставяме я на всеобщо внимание с надеждата да провокира медийни и служебни проучвания, които биха помогнали страната ни да не изпада в „апокалипсис“ при кръвоснабдяването и  да заличи позорното петно от търговията с човешка кръв.
 
 

Кръводаряването-по света и у нас. Дa обединим усилията !

Медицинските статистики недвусмислено посочват, че ако само 5 % от хората по света даряват, ще бъдат задоволени напълно нуждите от кръв и кръвни съставки за цялото човечество.

 Какви са световните изисквания към кръводаряването ? 
         Преди всичко да не вреди ! Като се има предвид, че кръвта е течна тъкан, всъщност преливането на кръв е трансплантация , която освен необходимостта от кръвногрупова съвместимост, за да е безопасна, трябва да отговаря на три основни изисквания  .Да е дарена доброволно и безвъзмездно. Да е изследвана максимално след това . Да се прилага при строго ограничени индикации.
       Какво означава да е дарена доброволно и безвъзмездно ?
       Да е дарена “ от сърце“ т.е.  анонимно и без дарителят да търси каквито и да са компенсации за това. В напредналите страни  е не само  забранено заплащането на кръвта, но няма и лекар, който да се реши да прелива такава кръв, защото статистиките показват значително повече усложнения след преливането й. Причината за това е,  че материално заинтересованите лица често прикриват предумишлено минали или сегашни заболявания и пороци, които и най-усъвършенстваните тестове не могат да засекат  Не са желателни за инцидентно даряване на кръв и близки на болните, които било от  силното си желание да помогнат или от желание да прикриват, също премълчават свои пороци и заболявания. Единственият безопасен дарител си остава Човекът, който от чисто хуманни подбуди протяга ръка в помощ на ближния.
       Надеждността на лабораторните тестове е ограничена. Съществуват т.н. „прозоречни периоди“, през които инфекцията е налична, но не се регистрира, защото е под долния праг на чувствителност и на най-съвършените  лабораторни методи. Затова наред с задължителния минимум (за СПИН, сифилис, хепатит В и С) в напредналите страни се прилагат двойно повече допълнителни тестове, които макар и да оскъпяват изследванията, повишават възможностите за изключване на неподходяща за преливане кръв.              
       Целесъобразното прилагане на кръвопреливанията, е също от голямо значение за избягване на рисковете от тях.  Особено окуражаващи са усилията за внедряване в съвременната хирургична  практика на безкръвни оперативни методи.
Бъдещи хоризонти.  Създаването на „изкуствена“ кръв е перспектива, върху която от дълги години упорито се работи  За съжаление в близко бъдеще не може да се очакват  изкуствени корпускули или получаване на съвместима кръв от стволови-клетки, които да задоволят нужди от незабавно преливане на големи количества еритроцити или тромбоцити.
 
Световната Здравна Организация призовава да бъде преустановено даряването на кръв срещу заплащане !
 
        Кръводаряването у нас. Преди 89-та година .при набирането на безвъзмездни кръводарители се администрираше. В резултат ежегодния брой на организираните безвъзмездни кръводарители  варираше около  40-45 на 1000, при което никой не криеше заболяванията си, напротив симулираше такива. В днешни дни отпаднало администриране , беше заменено с ултимативно заставяне на близките на болния да си търсят дарители, в резултат на което броят им рязко спадна до 20-21 на хиляда. Общото и за двата периода е, че  никой, никога и никъде не се е занимавал и не се занимава системно с възпитание на хората в човеколюбие 
         Криво разбрана цивилизация.  С утвърждаването на пазарната икономика у нас се „възцари“ убеждението, че и с кръвта може да се търгува. Никой не „затръби“ на всеослушание, че в страните с най-развита икономика тя е забранена с закон, докато у нас обратно – е  разрешена с закон  Вместо това започнахме да се самоуспокояваме, че сме  въвели все пак минималния брой изследвания, които до известна степен, но недостатъчно диагностицират най-опасните преносими с кръвта заболявания. В другите страни, вирусът на СПИН се открива чрез  идентифициране на генома му. Изследването на кръвта за anti-HBc антитела изключва носителството на хепатитни вируси. Намирането на повишени трансаминази  SGPT  (ALT) елиминира от  кръводаряване всички лица с увреждане на чернодробните функции. Да не говорим за изследванията за anti-HTLV антитела.  Не е нужно да посочваме за еталон Франция, достатъчно е да вземем за пример съседна Гърция. Не се поясни категорично, че главното изискване за една кръв за да е безопасна, залегнало на първо место в световните и  на ЕС здравни изисквания е тя  да е осигурена от безопасни доброволни и безвъзмездни дарители.
           В резултат, като се тръгне от националния , около центровете по трансфузионна хематология започнаха да кръжат като лешояди търговци на кръв, въоръжени с мобифони, организирани като наркобарони. Журналистическо разследване установи , че годишната печалба  само на тези около Националния център надвишава 2 милиона лева. Очертава се опасност мрежата по трансфузионна хематология, от радетел за безвъзмездно кръводаряване, да се трансформира в 23 болнични лавки, обединени около 5 супермаркети за търговия с кръв, перспектива, която заплашва да опетни престижа ни като членове на  ЕС.          
          Законодателен парадокс. Една от причините, която наклони везната към търговията с кръв е безпрецедентно законодателно несъответствие. Вместо забрана, у нас тихомълком се сътвори  „хермафродитен“ Закон за кръвта, в уводната част на който се прокламира, че кръводаряването у нас е безвъзмездно и въпрос на хуманен дълг, а в същото време с чл. 6-ти се разрешава закупуване и запасяване с кръв срещу заплащане. Парадоксалният характер на този закон, който противоречи на Directive 2002/98/EC of the European Parlament  and of the Council , изпъква още по-контрастно, ако се обърне внимание на чл. 6-ти от другия закон – Законът за трансплантациите, съгласно който продаването на тъкани и органи е наказуемо. Като се има предвид, че кръвта е течна тъкан и че всяко преливане на кръв е всъщност   трансплантация на течна тъкан, можем да си представим какъв хаос съществува в законодателната сфера
         Истината и само истината.  По неизвестни причини  се изпада в самозаблуждение, като се отчитат за безвъзмездни,  всички  „близки на болни“, за каквито се представят и търговците на кръв, чиито брой е все по-голям. На практика съотношенията от отчитаните 75 % безвъзмездни и 25 платени  донори, са всъщност обратни  – 75 % платени и едва 25 % безвъзмездни .Да не говорим, че никой не проследява по нататък съдбата на пациентите получили  кръвопреливане. Несъмнено липсата на прозрачност в кръводаряването и кръвопреливането не е от полза  за здравното благополучие на нашия народ Трябва да му кажем истината и само истината, за да поеме съдбата  в собствените си ръце и започне да помага безкористно на ближния си..                        
         Светлината в тунела.  Движението за доброволно безвъзмездно кръводаряване, започнато под  егидата на великата организация на Червените кръстове, която като съвест на човечеството приюти и тази високо хуманна задача , днес е обект на внимание и на десетки, а може би  и стотици кръводарителски сдружения по света.  В резултат на техните обединени просветни и организационни усилия в много страни са постигнати  резултати,  които надминават средните изисквания от 50 / 1000 безвъзмездни кръводарители на глава население. Тъкмо в това направление и нашето сдружение вижда светлината в тунела, която само с общи усилия може да ни изведе към светлия друм на човечността . В името на това разработихме и апробирахме успешно идея за учредяване на  Кръводарителски  инвестиционен  фонд  за  взаимопомощ     „Дарявам днес – за  да  ми  помогнат  утре“ и   Програма  за  възпитание  на  младежта  в  човеколюбие,  за  равностойно съучастие,  в които сме готови да поемем всяка протегната ръка. 

Верую, или да ви направим съпричастни

Нашата цел е да се опитаме в научно-популярна форма да акцентираме  внимание, върху някои важни от общочовешка гледна точка проблеми на кръводаряването, за които увлечени от забързания ход на ежедневието забравяме или подминаваме без внимание.
      Всъщност причините да сторим това са две. На първо място е опустошителният повей на отчуждението, което неумолимо отвоюва все по-големи и по-големи територии от нашата душевност. На второ место е желанието ни в противовес на него да проведем необичаен психологичен експеримент, след участието си в който всеки може да провери дали е засегнат от това голямо бедствие на нашето съвремие.
          За това написах книжката „Приказка за кръвните групи, кръвта и човеколюбието“, в която се опитах да претворя в популярна форма научните си познания и ги поднеса като букет от любопитни факти, които всеки съвременен човек трябва да научи, за да опознае себе си и разбере тайните скрити в собствената му кръв. Наред с това никога не забравях да подчертая, колко щедро природата ни е запасила с кръвни ресурси в излишък, които позволяват не само да компенсираме ежедневните си нужди но и когато сме здрави да помагаме периодично с част от тях на нуждаещи се изпаднали в беда, вместо да ги оставяме неоползотворени, да се разградят след изтичане на жизнените им срокове. В замяна на това, природата повишава защитните ни сили и дарява дълголетие, за което свидетелствува по-голямата средна продължителност на живота при жените. Убеден съм, че тъкмо по този начин може да се предотврати първичният страх от неизвестното, който често ни разколебава да  протегнем ръка в помощ на ближния.
           Така постепенно книжката се превърна в „Рибен буквар“, който за разлика от този на д-р Петър Берон написан за всеобща просвета, е посветен на проблемите на кръводаряването в нашата страна, които за съжаление в момента не са на по-високо културно ниво от колкото по времето на култовото пособие.
           Това е и същността на предлагания психологичен тест. Да си отговорите след прочитане на книжката, дали сте убедени в безвредността на кръводаряването и дали сте готови да протегнете ръка в помощ на ближния, ако сте здрави. Така ще се  самотестувате  и доколко сте засегнати от отчуждението.
            Ако отговорът ви е положителен и желаете да го споделите с нас  ще ви поканим за участие в нашето сдружение, чиято единствена цел е
 
               Да помогнем на човека ( хомо сапиенс )
                                              да заслужи званието човечен ( хомо хуманус )
 
Председател :
          Проф. д-р  Петкан Проданов  Ph.Dr., Д.М.Н., Dr. honoris causa

КРЪВОДАРИТЕЛСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ВЗАИМОПОМОЩ

“ Дарявам днес – за да ми помогнат утре „
Критичен анализ  Водоразделната  1989 г наложи кардинални промени и в системата на кръводаряването в нашата страна. Настъпилите демократични промени автоматично изключиха администрирането при набиране на дарители С развиването на пазарната икономика се създаде погрешното схващане, че и с кръвта може да се търгува  Провеждане на акции за набиране на кръводарители всред предприятия от доминиращия частен сектор се оказва все по-трудно и по-трудно, дори нежелателно. Водещата роля  на БЧК поради съкращения практически се сведе до апели и пожелания. Липсата на организационни структури в отделенията по трансфузионна хематология ги направи неефикасни в набирането на безвъзмездни дарители и склонни да се примирят с търговията с кръв.
В резултат настъпи катастрофален спад на кръводаряването в  страната, като в годините на прехода дарителите от 40-45 на 1000 спаднаха до 17 -21 на 1000. Това наложи да се отворят шлюзовете на търговията с кръв, в резултат на което с нов закон  се разреши закупуване и запасяване с платена кръв в нарушение на Directive 2002/98EC of the European Parlament and of the Council, с което автоматично се наредихме в списъка на изоставащите с кръводаряването страни по света. Тази негативна страна в нашето здравеопазване за сега все още скрита в сянката на останалите проблеми, след тяхното преодоляване неминуемо ще лъсне с антихуманния си и нарушаващ човешкото достойнство и права , черен пазар за кръвта. 

На практика в настоящия момент главен организатор на кръводаряването в страната са болничните лечебни отделения, които ултимативно задължават близките на болния да си търсят дарители. Ако те

самите не са годни или не желаят да сторят това и разполагат с пари  прибягват до черния пазар, защото никой не им обяснява, че материално заинтересованият донор прикрива минали и настоящи заболявания и пороци и дори в ущърб на собственото си здраве е готов да изтъргува кръвта си. Разчита се само на допълнителните изследвания, чиято надеждност е ограничена. Така без да са просветени близките на  болния често инвестират  големи средства за кръв, която вместо да помогне може да навреди .На второ място в организацията се нареждат ОТХ и подвижните им екипи за кръвовземане , към които отношението на гражданите е  променено, след като им стана известно, че при нужда могат да си осигурят кръв срещу заплащане. Отпадна мотивировката да се включват в акциите за набиране на безвъзмездни  кръводарители, където никой не им гарантира ,че при нужда ще бъдат осигурени с безвъзмездна кръв, а не отпратени да си я търсят сами.
Изходът. Изхождайки от тези предпоставки съвместно с  ОТХ  учредихме Кръводарителски инвестиционен фонд за взаимопомощ “ Дарявам днес – за да ми помогнат утре“. Чрез членуващите в него отделението осъществява даряване на кръв от едни участници, когато са в добро здраве и осигуряването им от други, с безопасна безвъзмездна кръв,  когато самите те са в нужда. Всеки здрав гражданин може чрез договор за взаимопомощ да се включи в него и да дарява доброволно, колкото сам реши, когато пожелае или когато го поканим за това. Заинтересован е обаче, да разполага с по-големи „запаси“, не само заради това, че при една оперативна интервенция са необходими понякога литри с кръв, но и защото фондът се задължава да осигури инвестираните от него количества кръв при нужда не само за него, но и за посочени от него близки лица. Така  подтиквани не само от хуманни подбуди, но и от личен и фамилен интерес гражданите са в състояние да гарантират собствения си живот и този на семейството си срещу недостиг на безопасна кръв при нужда.
Двигател  на фонда за взаимопомощ, се превърна самото отделение по трансфу- зионна хематология. Настъпи положителна промяна в отношението към неговите подвижни екипи, които при провежданите акции освен общи призиви за хуманност, предлагаха членство във фонда и реална възможност за взаимопомощ. Постепенно предварителното оповестяване на принципите за участие във фонда започна да предизвиква интерес и се превърна в гаранция за успеха на самата акция. В следващите години при тяхното провеждане членовете на фонда се озоваваха за повторно кръводаряване и често водеха нови кандидати за участие в него. Най-големи  и неочаквано лесни успехи бяха постигнати при стационарното кръводаряване. Пропагандните плакати по стените на чакалнята и особено прибавянето към задължителните информативни материали,  листовка изясняваща опасностите от платената кръв и предимствата на фонда за взаимопомощ,  оказваха поразително въздействие върху хората дошли чистосърдечно да помогнат на близките си. Екстремната ситуация довела ги в ОТХ „отваряше очите“ им за значението  на доброволното безвъзмездно  кръводаряване и предимствата на фонда за взаимопомощ. От там нататък ролята на обслужващия персонал  беше само да попита дали не желае да се включи във фонда и да му помогне да попълни взаимоспомагателния договор.
Обществена подкрепа.  Фондът за взаимопомощ, като медико-социална тема на ежедневието предизвиква нестихващ интерес в местните медии. Изключително голяма подкрепа получи от местната преса и регионалния ТВ-център, които чрез интервюта и репортажи периодично дават широка гласност на  опасностите от търговията с кръв и възможност за осигуряване с безопасна кръв, чрез учредения в областта  фонд.
Резултати. През последните няколко години членовете на фонда постепенно от 300 през първата в момента са над 950. Като перспектива при 1500 и две дарявания годишно фондът може да покрие необходимите количества от безопасна кръв за болничните заведения в областта Ежедневна практика е в зависимост от нуждите по отношение на определена група да се канят изборно дарители в резултат на което се избягват не само критичните ситуации от липса на дадена група, но и струпвания от излишна кръв. От поканените с писма или по телефона членове на фонда в зависимост от това дали имат възможност, се отзовават около 60-70 %.. Кръводаряването обикновено се извършва след работа в часовете от 16-18 ч.
Перспективи. Потенциалните възможности на  фонда са големи и ще се проявят максимално, ако той се разгърне  в регионален и национален мащаб под централно ръководство. Така при наличност на подходящ софтуер ще се избегне и  сегашното безпрецедентното разкарване на близките на болни от един в друг град. Оставаме с надеждата, че натрупаният от нас скромен опит от пъртина ще прерасне в утъпкана пътечка, по която страната ще се насочи еднопосочно към доброволно безвъзмездно кръводаряване и кръвопреливане, в името на които беше учредено и нашето сдружение…

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗПИТАНИЕ НА МЛАДЕЖТА

         Младежко движение „Сърцати братя и сестри“ под девиза „Дарявам от сърце“

  Програмата включва система от мероприятия насочващи вниманието на младежта към проблемите на кръводаряването и кръвопреливането, чрез организиране на авангардно младежко движение „Сърцати братя и сестри“. Основната задача на този проект е да предоставя знания посредством съвременни информационни средства , като стимулира усвояването им с духовни и материални награди базирани на конкурсно начало. Програмата предвижда да обхване за обучение младежи от три възрастови групи. От 7-12 г. под девиза „Искам да науча, за да съм готов“. От 13-17 г. под девиза „Знам и съм готов“ и от 18-21 г. под девиза „Знам, мога и дарявам от сърце“.. Като форма на организация се учреди клуб „Сърцати братя и сестри“ към Младежкия дом
           В първия етап за обучение на най-ниската възрастова група се проведе състезание за рисунка на тема „Кръводаряването – извор на човеколюбие“. На същата тема за учениците от средната възрастова група се обяви конкурс за написване на есе. Получените резултати бяха до такава степен удивяващи, че без колебание от рисунките и  есетата отличени с първите три награди комбинирахме и издадохме три пропагандни плакати в тираж по 500 екземпляра и 4 вида джобни календарчета в хиляден тираж С  вълнуващите си думи и рисунки разлепени повсеместно плакатите и до сега продължават да работят перманентно за каузата на безвъзмездното кръводаряване.

            Разработената от нас програма привлече вниманието на кръводарителските сдружения от съседната на Хасково област „Еврос“ от Гърция , с които поддържаме добросъседски отношения. В партньорство с нас те успяха да осигурят финансирането  й чрез  ФАР. За съжаление за нас не бяха заделени никакви субсидии. Независимо от това програмата ни прерасна в трансгранична и в продължение на 2 години бяха проведени в Хасково и Александруполи няколко срещи с участие на повече от 200 младежи от двете страни. Съвместните прояви завършиха със симпозиум по проблемите на безвъзмездното кръводаряване в Александруполи с участие на 20 лекари от Хасковска област.

            Втората част на програмата предвижда провеждане с учениците от горните  класове на конкурс – състезание  на тема “ Какво знам за най-хуманния жест – даряването на кръв и животоспасяващите кръвопреливания „.  Поради това, че материалите за информация и просвета в това направление се свеждат само да апели, пропагандни плакати, листовки и в най-добрия случай на диплянки, ние си поставихме за задача да подготвим учебно пособие, с което в научно – популярна форма да представим системна информация за функциите на кръвта и убедителни доказателства за безвредността на кръводаряването. Така „на бял свят“ се появи книжката „Приказка за кръвните групи, кръвта и човеколюбието“, която  освен в цветен печат  е достъпна чрез нашия интернет сайт www.homohumanus.com  до неограничен брой читатели.Чрез нея е предвидено да се подготвят  с мото  “ Да  помогнем на човека    ( хомо сапиенс ) да заслужи званието човечен ( хомо хуманус ) и  участниците в конкурса – състезание „Homo  humanus“. Провеждането му on line, като нова форма състезание – game “ Ho..Hu…..“ за пропаганда на безвъзмездното кръводаряване по интернет , ни дава основание да се надяваме, че когато достигнат зряла възраст, участниците в него ще са убедени и готови да протегнат ръка в помощ на ближния си. Имено поради това каним за партньори в тази високо хуманна инициатива всички организации, които са заинтересувани от това.
Показване на бутоните
Скриване на бутоните